autoservis.tech

Všeobecné obchodní podmínky

pro VÝKUP

 1. Úvodní ustanovení – při výkupu
 1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej motorového vozidla specifikovaného v kupní smlouvě (dále jen „vozidlo“), uzavírané mezi právnickou nebo fyzickou osobou uvedenou v kupní smlouvě jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „prodávající“) a podnikatelem Petrem Gubáni ., IČ: 76258076, se sídlem Zákolany 115, 273 28 , Zákolany, zapsán v živnostenském rejstříku mšsta kladno, jako kupujícím na straně druhé (dále jen „kupující“).

                                       

 1. Prohlášení prodávajícího
 1. Prodávající prohlašuje a zaručuje se kupujícímu, že vozidlo nemá žádné právní vady,

tedy zejména to, že vozidlo není zatíženo zástavním právem, nájemním právem, jiným užívacím právem nebo jakýmkoliv jiným právem třetí osoby výslovně zde neuvedeným. Prodávající dále prohlašuje a činí nepochybným, že proti němu a jakémukoliv jeho majetku není vedeno exekuční řízení, není postižen výkonem rozhodnutí a současně prohlašuje, že vozidlo není postiženo exekučním příkazem ani není postiženo výkonem rozhodnutí prodejem movitých věcí a že vozidlo není uvedeno na jakémkoliv a žádném soupisu movitých věcí pořízeném exekutorem nebo vykonavatelem. Prodávající rovněž prohlašuje, že na jeho majetek nebyl podán návrh na zahájení konkurzního nebo insolvenčního řízení a prohlašuje, že není v úpadku dle příslušných platných právních předpisů (zejm. zákon 182/2006 Sb., Insolvenční zákon, v platném znění). Prodávající též prohlašuje, že vozidlo nestálo delší dobu v zatopeném území, nenacházelo se pod vodou, jeho interiér nebyl zanesen blátem či jinými nánosy z povodní a vozidlo jako takové obecně povodní nebylo poškozeno. Dále prodávající prohlašuje, že stav tachometru vozidla tak, jak je uveden v kupní smlouvě, odpovídá skutečnému stavu najetých kilometrů, je nezkreslený, úplný a pravdivý. Prodávající rovněž prohlašuje, že vozidlo nemá žádné faktické vady, na které by měl povinnost kupujícího upozornit.

 1. Pokud je vozidlo součástí společného jmění manželů ve smyslu ust. § 708 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, prodávající prohlašuje, že informoval svého manžela/manželku o zamýšleném prodeji vozidla dle kupní smlouvy a že jeho manžel/manželka s tímto krokem vyslovil souhlas.
 1. Prodávající byl řádně poučen a upozorněn na právní důsledky nepravdivosti kteréhokoliv ze svých výše uvedených prohlášení a zároveň byl upozorněn i na možnost naplnění skutkové podstaty trestného činu podvodu podle příslušných ustanovení zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, v platném znění.

III. Odpovědnost za vady

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady, které mělo vozidlo v době přechodu nebezpečí škody na vozidle s výjimkou vad, které musel kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při uzavření kupní smlouvy., ledaže tyto vady prodávající kupujícímu lstivě zastřel nebo prodávajícího ujistil o neexistenci jakýchkoli vad.
 1. V případě zjištění jakékoliv vady na vozidle za niž odpovídá prodávající, má či bude mít kupující právo dle svého uvážení požadovat: (a) odstranění vady dodáním chybějící věci nebo opravou věci, nebo (b) přiměřenou slevu z kupní ceny vozidla nebo (c) bude mít právo od kupní smlouvy na předmětné vozidlo odstoupit. V případě, že kupující uplatní nárok na slevu z kupní ceny, je prodávající povinen uhradit kupujícímu požadovanou částku slevy, včetně náhrady jakýchkoliv a všech nákladů kupujícího účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva, a to do sedmi (7) pracovních dnů ode dne doručení žádosti kupujícího o jejich proplacení, jinak bude prodávající kupujícímu povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,25% z dlužné částky za každý byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti prodávajícího. V případě prodlení s uhrazením slevy z kupní ceny, včetně náhrady nákladů vzniklých kupujícímu, bude mít kupující též právo odstoupit od kupní smlouvy. Vedle nároků vzniklých kupujícímu jednáním prodávajícího uvedeným v tomto bode obchodních podmínek či v kupní smlouvě bude mít kupující nárok na náhradu škody, jakož i na smluvní pokutu, byla-li těmito obchodními podmínkami či kupní smlouvou sjednána.
 1. Smluvní pokuty
 2. Pokud vyjde najevo, že vozidlo bylo v okamžiku prodeje prodávajícím kupujícímu ve vlastnictví jakékoliv třetí osoby (zejm. leasingové společnosti) (dále i jen jako „skutečný vlastník“), anebo vyjdou najevo jakékoli jiné skutečnosti, které jsou v rozporu s kterýmkoliv prohlášením prodávajícího uvedený

m těchto obchodních podmínkách až poté, co kupující v rámci své podnikatelské činnosti prodá vozidlo dále novému vlastníku (dále jen „nový vlastník“), je kupující oprávněn po prodávajícím požadovat smluvní pokutu ve výši kupní ceny vozidla uvedené v kupní smlouvě, a to včetně eventuální DPH, v případě, že budou splněny následující podmínky: Ze strany nového vlastníka vozidla dojde k jeho vydání orgánům činným v trestním, exekučním, vykonávacím nebo insolvenčním řízení příp. bude vozidlo vydáno přímo jeho skutečnému vlastníkovi nebo bude vozidlo odebráno orgány činnými v trestním, exekučním, vykonávacím nebo insolvenčním řízení a kupující vrátí novému vlastníku kupní cenu, za kterou mu vozidlo sám prodal.

 1. Kupující je oprávněn po prodávajícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši kupní ceny vozidla uvedené v kupní smlouvě, a to včetně eventuální DPH rovněž i v případě, že po převzetí vozidla od prodávajícího a před jeho prodejem novému vlastníku vyjdou najevo skutečnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy a/nebo jakékoli jiné skutečnosti, které jsou v rozporu s kterýmkoliv prohlášením prodávajícího uvedeným v těchto obchodních podmínkách či v kupní smlouvě a kupující vozidlo vydá orgánům činným v trestním, exekučním, vykonávacím nebo insolvenčním řízení příp. přímo skutečnému vlastníkovi, nebo bude vozidlo některým z těchto orgánů kupujícímu odebráno.
 1. V případě, že kdykoliv, tedy i po prodeji vozidla kupujícímu, vyjdou najevo skutečnosti, které jsou v rozporu s prohlášením prodávajícího uvedeným v těchto obchodních podmínkách, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím smluvní pokutu ve výši 20% z jeho kupní ceny. V této souvislosti smluvní strany činí nesporným, že považují uvedenou smluvní pokutu co do její výše za zcela přiměřenou a oprávněnou. Kromě sjednané smluvní pokuty se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu náhradu škody, která mu vznikne v důsledku odpovědnosti kupujícího za případný faktický stav vozidla se stavem deklarovaným prodávajícím a rovněž též za případný nesoulad stavu tachometru se skutečným stavem najetých kilometrů, to vše při následném prodeji vozidla třetí osobě.
 1. Veškeré smluvní pokuty dle tohoto článku obchodních podmínek jsou splatné do sedmi (7) pracovních dnů poté, co kupující jakoukoli formou prodávajícímu sdělí, že byly splněny podmínky pro vyplacení jakékoliv jednotlivé smluvní pokuty. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody způsobené mu porušením kterékoliv jednotlivé povinnosti prodávajícího, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. Právo na náhradu škody vůči prodávajícímu má kupující v plném rozsahu.
 1. Odstoupení od smlouvy
 1. Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit kromě důvodů uvedených v zákoně nebo v jiných ustanoveních těchto obchodních podmínek též v případě, že kdykoli vyjde najevo že kterékoliv z prohlášení prodávajícího uvedených v těchto obchodních podmínkách či v kupní smlouvě není pravdivým, byť i jen částečně, a to bez ohledu na to, zda o této skutečnosti prodávající v době uzavření kupní smlouvy věděl či nikoliv,

Kupující je rovněž oprávněn od kupní smlouvy odstoupit též v případě, kdy příslušný orgán státní správy z jakýchkoli důvodů odmítne převést vozidlo na kupujícího nebo nového vlastníka.

 1. Předání, přechod nebezpečí škody
 1. Nebezpečí škody na vozidle přejde na kupujícího okamžikem jeho převzetí kupujícím.
 1. Prodávající se zavazuje kupujícímu předat vozidlo v den podpisu kupní smlouvy, a to včetně jakýchkoliv a všech dokladů, které jsou k převzetí a k užívání vozidla nezbytné či potřebné (zejm. zejména technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla).

VII. Ostatní ustanovení

 1. Jestliže dojde k ukončení účinnosti kupní smlouvy, pak je prodávající povinen převzít vozidlo zpět od kupujícího ve lhůtě do sedmi (7) pracovních dnů ode dne ukončení účinnosti kupní smlouvy. Pro případ porušení této povinnosti prodávajícího je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý byť i jen započatý den prodlení se splněním této své povinnosti. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody vzniklé mu porušením povinností prodávajícího v plné výši.
 1. Prodávající poskytuje kupujícímu souhlas k pořízení kopie občanského průkazu, případně jiného předloženého osobního dokladu, v souladu s § 15a odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, popř. v souladu s § 2 odst. 3 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, za účelem zanesení prodávajícího do evidence zákazníků kupujícího, příp. zajištění změn v registru silničních vozidel.
 1. Kupující dobrovolně uděluje na dobu neurčitou až do odvolání svůj souhlas s tím, aby prodávající zpracovával jeho osobní údaje, a to zejména za účelem nabízení obchodu, služeb či zákaznických výhod kupujícímu či za účelem provedení změn v příslušném registru vozidel. Dále kupující potvrzuje, že byl poučen o oprávnění odmítnout poskytnutí svého souhlasu v případech, kdy jeho souhlas není pro plnění ujednání z příslušné smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím nezbytný. Prodávající má právo užívat statistické informace získané ze své činnosti pro účely související s jeho podnikatelskou činností a rovněž tak i pro její eventuální propagaci.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odchylná ujednání prodávajícího s kupujícím obsažená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 2. Jakákoliv dohoda o změně kupní smlouvy vyžaduje písemnou formu smluvních stran, a musí být oběma smluvními stranami rovněž podepsána..
 3. Kupní smlouva se řídí právním řádem České republiky.
 4. Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tento den je pro daňové účely zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
 5. Výhradně toto znění obchodních podmínek je jediným a úplným ujednáním mezi prodávajícím a kupujícím podle ust. § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, nahrazujícím jakákoliv a všechny předchozí ujednání prodávajícího s kupujícím ohledně vozidla. Prodávající a kupující prohlašují, že mezi nimi jiná vedlejší ujednání ve smyslu ust. § 2157 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, neexistují.
 6. Prodávající po seznámení se s písemným návrhem smlouvy a všech ostatních dokumentů tvořící její nedílnou součást, a to včetně těchto obchodních podmínek, před jejich podpisem výslovně prohlašuje, že všem jejich ujednáním porozuměl, a to po obdržení jejich dostatečného vysvětlení kupujícím, že ujednání jsou mu jasná, srozumitelná, nikoliv neobvyklá či nevýhodná a že vytváří spravedlivé a vyvážené uspořádání práv a povinností smluvních stran, a odpovídají obchodním zvyklostem a zásadě poctivého obchodního styku. Současně Prodávající prohlašuje, že jednotlivá ustanovení těchto obchodních podmínek, s nimiž se podrobně a úplně před jejich podpisem seznámil, pro něj neobsahují jakákoliv a žádná překvapivá ujednání a prohlašuje, že tyto výslovně přijímá.
 7. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2023.