autoservis.tech

Všeobecné obchodní podmínky

pro PRODEJ

 1. Úvodní ustanovení – při prodeji
 1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej motorového vozidla specifikovaného v kupní smlouvě (dále jen „vozidlo“), uzavírané mezi podnikatelem : Petrem Gubáni, IČ: 76258076, se sídlem Zákolany 115, 273 28 Zákolany , zapsaným v živnostenském rejstříku města Kladna, jako prodávajícím na straně jedné (dále jen „prodávající“) a právnickou nebo fyzickou osobou uvedenou v kupní smlouvě, jako kupujícím na straně druhé (dále jen „kupující“).
 1. Základní prohlášení kupujícího
 1. Kupující podpisem kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek prohlašuje mimo jiné, že

– mu bylo prodávajícím umožněno prohlédnout si vozidlo před jeho koupí jednak podrobně staticky na ploše prodávajícího (a to jak vně tak uvnitř příslušného vozidla) a dále pak též na rampě v prostorách prodávajícího, a to za účasti kupujícího i jím přizvaného odborníka, kterého byl kupující oprávněn prohlídkou faktického stavu vozidla a dále pak kontrolou technického stavu vozidla pověřit.

– mu bylo rovněž prodávajícím umožněno uskutečnit s vybraným vozidlem zkušební jízdu v délce přesahující 10 km tak, aby se mohl řádně seznámit s funkčností vozidla a s jeho technickým stavem, a to včetně podrobného prověření funkčnosti jednotlivých technických skupin vozidla (motor, převodovka, podvozkové skupiny, elektroinstalace apod.).

 1. Je-li úhrada kupní ceny vozidla prováděna z finančních prostředků tvořících společné jmění manželů ve smyslu ust. § 708 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, pak kupující výslovně prohlašuje, že informoval svého manžela/manželku o zamýšlené koupi vozidla dle kupní smlouvy za tyto finanční prostředky a že s tím jeho manžel/manželka vyslovil souhlas.

 

III. Odpovědnost za vady

 1. Prodávající odpovídá za vady, které mělo vozidlo v době přechodu nebezpečí škody na vozidle na kupujícího s výjimkou těch vad, které kupující s vynaložením obvyklé opatrnosti musel seznat při seznámení se s faktickým a technickým stavem vozidla před a při uzavření kupní smlouvy a dalších vad uvedených v bodě 2 tohoto článku obchodních podmínek níže.
 1. Prodávající v žádném případě neodpovídá za tyto vady vozidla:

– vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo vozidlo při jeho převzetí kupujícím,

– vady, na které byl kupující výslovně upozorněn,

– vady vzniklé po převzetí automobilu kupujícím,

– vady vzniklé činností třetích osob.

– vady, které jsou popsány v zápisu o technickém stavu vozidla, jenž tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

– v případě, že je vozidlo vybaveno filtrem pevných částic a/nebo katalyzátorem, prodávající neodpovídá za správnou funkci filtru pevných částic a/nebo katalyzátoru, neboť jde o spotřební zboží s omezenou životností. V případě, že vyjde najevo, že filtr pevných částic a/nebo katalyzátor nejsou plně funkční, kupujícímu nenáležejí práva z vadného plnění z titulu neprovozuschopnosti filtru pevných částic a/nebo katalyzátoru, a případných vad způsobených v důsledku nesprávné funkce či neprovozuschopnosti filtru pevných částic a/nebo katalyzátoru

 1. Jakákoliv práva vyplývající z případné odpovědnosti prodávajícího za vady vozidla nejsou převoditelná na třetí osobu a vůči prodávajícímu je oprávněn je uplatňovat výlučně kupující.
 1. Odstoupení od smlouvy
 1. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že kupující neuhradí řádně a včas kupní cenu za automobil.
 2. V případě odstoupení prodávajícího či kupujícího od kupní smlouvy z jakéhokoliv důvodu uvedeného v zákoně nebo v těchto obchodních podmínkách prodávající kupujícímu vrátí uhrazenou kupní cenu vozidla, a to oproti vrácení vozidla kupujícím prodávajícímu do provozovny prodávajícího, v níž bylo vozidlo kupujícím zakoupeno, a to ve stavu, v jakém jej kupující od prodávajícího převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení vozidla. Pro případ, že kupující nesplní bez zbytečného odkladu svou povinnost vrátit prodávajícímu vozidlo ve stavu, v jakém jej od prodávajícího převzal a způsobem uvedeným v předchozí větě tohoto článku, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady na uvedení vozidla do předchozího stavu a současně je povinen uhradit veškerou škodu, která tím prodávajícímu vznikne. Prodávající je oprávněn započíst svoji pohledávku na úhradu nákladů či škody, resp. všech těchto částek proti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny. V případě odstoupení od kupní smlouvy nemá kupující vůči prodávajícímu nárok na náhradu nákladů vzniklých mu v souvislosti s vrácením automobilu, ledaže by šlo o odůvodněné odstoupení vyplývající z uplatnění odpovědnosti prodávajícího za vady. Kupující nemá nárok na úroky z peněžní částky vrácené mu prodávajícím.

                                    

 1. Nabytí vlastnického práva, předání a převzetí
 1. Vlastníkem automobilu se kupující stává okamžikem uhrazení celé kupní ceny za vozidlo a převzetím vozidla od prodávajícího.
 1. Prodávající se zavazuje kupujícímu předat vozidlo v den uhrazení celé kupní ceny, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Od převzetí vozidla kupující zcela a bez výhrad plně odpovídá za dodržování veškerých platných právních předpisů týkajících se provozování vozidel na pozemních komunikacích a je povinen zajistit, aby od tohoto okamžiku byla k vozidlu uzavřena příslušná pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Pro případ porušení této povinnosti kupující odpovídá prodávajícímu za veškerou škodu, která mu tím vznikne, a to včetně jakýchkoliv a všech pokut či sankcí, které mohou být prodávajícímu uloženy příslušným orgánem státní správy.
 1. Okamžikem předání vozidla prodávajícím kupujícímu rovněž přechází na kupujícího nebezpečí škody na vozidle.
 1. Ostatní ustanovení
 1. Kupující dobrovolně uděluje prodávajícímu souhlas k pořízení kopie občanského průkazu, případně jiného předloženého osobního dokladu, v souladu s ust. § 15a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, popř. v souladu s § 2 odst.3zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, za účelem zanesení prodávajícího do evidence zákazníků prodávajícího, příp. zajištění změn v registru silničních vozidel.
 1. Kupující dobrovolně uděluje na dobu neurčitou až do odvolání svůj souhlas s tím, aby prodávající zpracovával jeho osobní údaje, a to zejména za účelem nabízení obchodu, služeb či zákaznických výhod kupujícímu či za účelem provedení změn v příslušném registru vozidel. Dále kupující potvrzuje, že byl poučen o oprávnění odmítnout poskytnutí svého souhlasu v případech, kdy jeho souhlas není pro plnění ujednání z příslušné smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím nezbytný. Prodávající má právo užívat statistické informace získané ze své činnosti pro účely související s jeho podnikatelskou činností a rovněž tak i pro její eventuální propagaci.
 1. Prodávající prohlašuje a kupující bere na vědomí, že v případě financování kupní ceny vozidla či její části prostřednictvím úvěru či leasingu, prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za nabídky či podmínky úvěru nebo leasingu sjednaných mezi kupujícím a poskytovatelem financování kupní ceny vozidla či jakékoliv jeho části.
 1. Ustanovení § 1798 až 1800 OZ se na závazek mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem ve smyslu ust. § 420 OZ, nepoužijí.

VII. Možnost vrácení vozidla bez udání důvodu

 1. Pokud je prodávajícím Petr Gubáni. – Kupující má právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu do 30 dnů ode dne převzetí vozidla. V případě že kupující bude postupovat dle tohoto odstavce, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu jako náhradu za užívání vozidla 10% (min. 25.000,-Kč) z kupní ceny vozidla. Právo odstoupit od smlouvy dle tohoto odstavce kupujícímu nevzniká v případě, že ode dne převzetí vozidla do dne odstoupení od smlouvy bylo na vozidle ujeto více než 500 km nebo bylo vozidlo kupujícím jakkoli poškozeno.

 VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odchylná ujednání prodávajícího s kupujícím obsažená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 1. Jakákoliv dohoda o změně kupní smlouvy vyžaduje písemnou formu smluvních stran, a musí být oběma smluvními stranami rovněž podepsána.
 1. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se v otázkách výslovně neupravených kupní smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 1. Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tento den je pro daňové účely zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
 1. Kupující je vázán zněním obchodních podmínek platných v době uzavření smlouvy.
 1. . Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.3. 2023.